• Vraag of advies nodig?
 • Bel ons:  0681714060 of0618663831
 •  info@partyverhuurtwente.nl
 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Party Verhuur Twente


  Artikel 1. Definities

  1.1 Party Verhuur Twente: Party Verhuur Twente, gevestigd te Hengevelde onder KvK nummer 87229064.

  1.2. Klant: degene met wie Party Verhuur Twente een overeenkomst is aangegaan.

  1.3. Partijen: Party Verhuur Twente en klant samen.

  1.4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Party Verhuur Twente.

  2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

   

  Artikel 3. Prijzen

  3.1. Alle prijzen die Party Verhuur Twente hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

  3.2. Alle prijzen die Party Verhuur Twente hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Party Verhuur Twente te allen tijde wijzigen.

  3.3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Party Verhuur Twente niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

  3.4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


  Artikel 4. Betalingen

  4.1. De klant dient betalingen per bank voorafgaand aan de verhuurperiode te voldoen of contant bij bezorging/afhalen door Party Verhuur Twente.

   

  Artikel 5. Gevolgen niet tijdig betalen

  5.1. Wanneer de klant niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, mag Party Verhuur Twente zijn verplichten opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  5.2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Party Verhuur Twente op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  5.3. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Party Verhuur Twente, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Party Verhuur Twente te betalen.


  Artikel 6. Recht van reclame

  6.1. Zodra de klant in verzuim is, is Party Verhuur Twente gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de (onbetaalde) aan de klant geleverde producten.

  6.2. Party Verhuur Twente roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

  6.3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Party Verhuur Twenten, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

  6.4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

   

  Artikel 7. Voortijdig ontbinden van de huurovereenkomst

  7.1. Op verzoek van de klant kan de huurovereenkomst ontboden worden en Party Verhuur Twente is verplicht met dat verzoek akkoord te gaan indien dit verzoek meer dan 24 uur van te voren gedaan wordt. De klant is verplicht de volledig overeengekomen huursom, als reserveringskosten aan Party Verhuur Twente, te voldoen.


  Artikel 8. Eigendom voorwaarden

  8.1. Party Verhuur Twente blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde artikelen.

  8.2. Het is de klant verboden om het goed aan derden te gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of op een andere wijze te vervreemden. Daarnaast is het niet toegestaan enige reparatie handeling aan het gehuurde artikel uit te voeren, of uit te laten voeren.

  Artikel 9. Levering

  9.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad beschikbaar is. De klant wordt op de hoogte gesteld wanneer verhuur niet mogelijk is.

  9.2. Levering van online gehuurde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres of dient afgehaald te worden op het adres van Party Verhuur Twente.

  9.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem gehuurde producten tijdig kan plaatsvinden.

  9.4. De klant dient zich bij levering of ophalen te legitimeren met een geldig id-kaart, rijbewijs of paspoort.

   

  Artikel 10. Levertijd

  10.1. De door Party Verhuur Twente opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  10.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Party Verhuur Twente.

   

  Artikel 11. Verplichtingen van de klant

  11.1. De klant is verplicht het gehuurde artikel in overeenstemming met de bijgeleverde handleidingen te gebruiken. Deze handleidingen maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

  11.2. Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde verhuurperiode berekend worden op basis van 50% van de totale huursom.

  11.3. De klant is verplicht het gehuurde artikel terug te brengen in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de klant. Indien na teruggave aan Party Verhuur Twente blijkt dat zaken beschadigd dan wel niet goed schoongemaakt zijn, dan worden de kosten die Party Verhuur Twente hierdoor moet maken, voor rekening van de klant.

   

  Artikel 12. Risico’s

  12.1. Vanaf het moment dat de klant het artikel in ontvangst heeft genomen, is het volledig voor zijn risico. De klant is verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, stormschade, diefstal en schade veroorzaakt door derden.

  12.2 Diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of vervreemding van het artikel dient direct na ontdekking door de klant schriftelijk of telefonisch aan Party Verhuur Twente te worden gemeld.

  12.3. Bij diefstal, verduistering, vermissing of vervreemding van het artikel dient de huurder de nieuwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Party Verhuur Twente te vergoeden.

   

  Artikel 13. Vrijwaring

  13.1 De klant vrijwaart Party Verhuur Twente tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Party Verhuur Twente geleverde producten en/of diensten.


  Artikel 14. Klachten

  14.1. De klant dient een door Party Verhuur Twente geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

  14.2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat Party Verhuur Twenten in staat is hierop adequaat te reageren.

  14.3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

   

  Artikel 15. Aansprakelijkheid Party Verhuur Twente

  15.1. Party Verhuur Twente is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  15.2. Indien Party Verhuur Twente aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

   

  Artikel 16. Recht op ontbinding

  16.1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Party Verhuur Twente toerekenbaar te kortschiet in de nakoming van zijn verplichten, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

  16.2. Party Verhuur Twente heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Party Verhuur Twente kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

   

  Artikel 17. Wijziging algemene voorwaarden

  17.1. Party Verhuur Twenten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  17.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

  17.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Party Verhuur Twente zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

  17.4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

   

  Artikel 18. Toepasselijk recht

  18.1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Hulp nodig?