• Vraag of advies nodig?
 • Bel ons:  0681714060 of0618663831
 •  info@partyverhuurtwente.nl
 • Privacy Policy

  Privacyverklaring Party Verhuur Twente

  Party Verhuur Twente respecteert de privacy van alle bezoekers van de website: www.partyverhuurtwente.nl. Daarbij ook in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen.

  Aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens staan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

  Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Bij het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

  Deze versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u gebruik maakt van onze website, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


  Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1.1 Website (hierna ook ‘de website’): www.partyverhuurtwente.nl

  1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook ‘de beheerder’): Party Verhuur Twente, gevestigd te Het Wegereef 38, 7496 DD HENGEVELDE, KvK-nummer: 87229064.


  Artikel 2 – Toegang tot de website

  De toegang en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. De website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden mogen niet gebruikt worden voor commerciële, publicitaire of politieke doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


  Artikel 3 – De content van de website

  Alle afbeeldingen, illustraties, teksten, merken, commentaren, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, gebruik, aanpassing of herhaling, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Wanneer de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


  Artikel 4 – Het beheer van de website

  Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

  o   Alle informatie verwijderen die in strijd is met nationale of internationale wetgeving of het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met internet-etiquette

  o   De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde van eventuele updates


  Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, moeilijkheden, falen of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. De klant is zelf verantwoordelijk om alle geschikte maatregelen te treffen voor de apparatuur en persoonsgegevens die op internet geraadpleegd worden.

  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  o   Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

  o   Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


  Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

  Uw gegeven worden verzameld door Party Verhuur Twente en (een) externe verwerker(s). De volgende zaken worden onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, economische, genetische, culturele of sociale identiteit.

  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en het verwerken van uw bestelling(en).

   

  Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking. Ook heeft diegene recht tegen de verwerking bezwaar te maken en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@partyverhuurtwente.nl.

  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Uiteraard zullen wij zo spoedig mogelijk antwoord geven op uw verzoek, in ieder geval binnen 1 maand na het ingediende verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


  Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

  In geval van schending van enige regel- of wetgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk verzoek van die autoriteiten, waardoor deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

  Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 


  Artikel 9 – Bescherming van uw persoonsgegevens

  Party Verhuur Twente neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@partyverhuurtwente.nl.


  Artikel 10 – Commerciële aanbiedingen

  Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen krijgt van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende emailadres: info@partyverhuurtwente.nl.

  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. In geen enkel bovengenoemde situatie is de beheerder verantwoordelijk.


  Artikel 11 – Bewaartermijn gegevens

  Party Verhuur Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Daarvoor hanteren we het volgende bewaartermijn: 1 jaar.


  Artikel 12 – Cookies

  Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  o   Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

  o   Geanomiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over populaire pagina’s, onderwerpen en bezoekersaantallen. Op die manier kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Echter kunnen we niet inzien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  Voor meer informatie over het beheer, het gebruik en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, verwijzen we u naar de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


  Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


  Artikel 14 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


  Artikel 15 – Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen via info@partyverhuurtwente.nl.

  Hulp nodig?